Родошоп лого

Проект Родошоп е инициатива на 6 пилотни общини от Родопския регион (Баните, Девин, Златоград, Неделино, Смолян и Чепеларе) с цел подпомагане на местните власти в изграждането на техническа, икономическа, правна и административна експертиза при прилагането на мерки за енергийна ефективност чрез създаване на Звено за пълно обслужване на проекти.

Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите.Нито Европейската комисия, нито EASME носят отговорност за използването на представената в нея информация.

Флаг EU
Този проект е финансиран от Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз с договор No 748425